Mr. Salender Singh

Principal

PRTs

Mr.T.R. Nagar

Mrs.Shelja Saraswat

Mrs.Poonam Kulshreshtha

Mrs.Rita Saraswat

Mrs.Prabha Sharma

Mrs.Saroj Singh

Mrs.Shama Moin

Mrs.Mamta 

Mrs.Divi Bhatnagar

Ms.Benu Bhatia

Mrs. Shruti Garg

Mr.Pratap Kumar Rout

Mrs.Meenu Ajmani

Mrs.Garima Parashar

Mrs.Swati Agrawal

Mrs.Rati

Mrs.Neelam Kumari

Mrs.Sipra Kuila

Mrs.Pratima Brijpal

Ms.Ashifa Khanam

Mrs.Laxmi Rawat

Mrs.Pratibha Kumari

Mrs.Seema Kc

PRT-Adhoc

Ms.Stuti Chaudhary

PRT-Adhoc

Mrs.Priyanka Singh

PRT-Adhoc

Ms.Bhawana Sharma

Dance Coach-Adhoc

Ms.Mansi Gupta

PRT-Adhoc

Ms.Bhavana

PRT-Adhoc

Ms.Babita Singh

PRT-Adhoc

Ms.Neera Kumari

PRT-Adhoc